ruky

Deti a rodiny

Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať s dieťaťom aj jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu dieťaťa. Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu, úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a osobou podľa prvej vety alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. Účelom pobytu podľa prvej vety nemôže byť riešenie nepriaznivej sociálnej situácie podľa osobitného predpisu.