anim rodina

Čo robíme

Centrum v zmysle zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov §12  na základe rozhodnutia orgánu SPODaSK realizuje  vykonanie  týchto výchovných opatrení:

 • povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti ak diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom,
 • povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

Centrum v zmysle zákona o rodine  §  37 ods. 2 písm. d) na základe rozhodnutia súdu realizuje  vykonanie  výchovných opatrení:

 • povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu

 

Centrum ďalej zabezpečuje ambulantnou formou alebo terénnou formou :

a) vykonávanie opatrení na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa, ak opatreniami vykonávanými vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa,

b) vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2 a ods. 3 písm. b) c) a d) zákona na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa, dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo v rozvodových a rozchodových  situáciách:

 • rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,
 • dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.

 

Centrum zabezpečuje a vykonáva odborné metódy na:

 • prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
 • úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa,
 • podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
 • podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
 • zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa,,

c) poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách.

d) vykonávanie ambulantných výchovných opatrení,

e) vykonávanie opatrení podľa § 44a ods. 1 zákona:

Centrum poskytuje fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnovi alebo poručníkovi, ktorý sa osobne stará o dieťa, potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa:

 1. poskytnutie sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva,
 2. vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení:
  • na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov,
  • pri uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa.

f) poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti.