deti

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v centre zahŕňa

a) poskytnutie základných informácií o:

 1. právnych predpisoch upravujúcich oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rodinnoprávnych vzťahov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s vykonávaním profesionálnej náhradnej starostlivosti,
 2. výchovných opatreniach, náhradnej starostlivosti a osvojení,
 3. psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,
 4. o potrebách a špecifikách starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, alebo ktoré je týrané, sexuálne zneužívané alebo sa vykonávajú opatrenia na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo iným činom ohrozujúcim jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin v rozsahu najmenej 16 hodín z celkového počtu hodín určených na poskytnutie základných informácií,
 5. právach dieťaťa,
 6. právach a povinnostiach profesionálneho náhradného rodiča,

 

b) nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi v rozsahu najmenej 50 % z celkového počtu hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti zameraný na:

 1. identifikáciu vývinových potrieb dieťaťa,
 2. vzťahovú väzbu, citové pripútanie a separáciu dieťaťa,
 3. prispôsobenie sa zmene v rodine profesionálneho náhradného rodiča,
 4. komunikačné zručnosti,
 5. rozvoj výchovných zručnosti,
 6. riešenie záťažových situácií v rodine,
 7. spoluprácu v tíme odborníkov.