Deti

Deti

u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z dôvodu problémového správania,  maloletí so sklonom k záškoláctvu, deti ohrozené sociálno-patologickými javmi, ako aj deti inak ohrozené a  pre  deti zo sociálnej znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia, u ktorých je identifikované ohrozenie zdravého sociálneho vývinu alebo rôzne typy sociálneho zlyhávania (záškoláctvo, vzdorovité správania, rizikové sociálne správanie: agresia a šikanovanie, nezrelé a deficitné sociálne správanie, predelikventné sociálne správanie a príťažlivosť kriminálnych skupín, obdobne ako aj externalizované neprimerané prejavy subdepresívnych, úzkostných a neurotických príznakov, duševných ochorení a emočných porúch so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania,  skorá nezrelá sexualita,  maloleté matky, prípadne poruchy alebo signály narušenej sexuálnej identity.

 

Deti a ich rodiny

 • deti a ich rodiny kde rodič, ktorý stratil zamestnanie, má nízke vzdelanie, resp. nemá dokončené ani základné vzdelanie,
 • mnohodetné rodiny,
 • rodiny s príjmom pohybujúcim sa okolo hranice chudoby,
 • deti a rodiny, ktoré žijú v sociálne vylúčených komunitách,
 • deti a rodiny, ktoré sú príslušníkmi marginalizovaných komunít,
 • deti a rodiny, ktoré žijú v prostredí so zvýšenou kriminalitou, intoleranciou ap.
 • deti a rodiny ohrozené diskrimináciou,
 • deti a rodiny, ktorých niektorý člen je zdravotne postihnutý, prípadne chronicky chorý a vyžaduje zvýšenú starostlivosť (napr. onkologicky chorý, či psychiatricky chorý ap.)
 • deti, ktorých jeden z rodičov je/bol vo výkone trestu odňatia slobody,
 • deti, ktorých   jeden z rodičov je látkovo alebo nelátkovo závislý,
 • deti, ktoré sú obeťami, prípadne svedkami opakujúceho sa násilného správania rodičov,
 • deti, ktoré sa pohybujú v blízkosti rizikových skupín detí a mládeže,
 • mladí rodičia.

 

Tehotná žena a  žena po pôrode a jej dieťa

 

Mladý dospelý

po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

 

Fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo poručník

ktorý sa osobne stará o dieťa, potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa.