Prehlásenie o prístupnosti

Internetové stránky cdrzlatovce.sk sú vytvorené s súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť podla štandardov prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy (IS VS) a to hlavne Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z.. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu, funkčnosťou, ale aj obsahom kontaktuje kontakty uvedené v päte stránky.

Webové sídlo Centra pre deti a rodiny Zlatovce cdrzlatovce.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré centrum netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.